Privacy verklaring

Privacy verklaring

Alwetech respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparant met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het ,voorzetten van het bezoek van deze website accepteert u de ,volgende gebruikers ,voorwaarden.

De huidige op de beschikbare versie van privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat er een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – wettelijke bepalingen.

  1. Website (hierna ook “De website”): www.alwetech.nl
  2. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens(hierna ,ook :”de beheerder”): Alwetech, gevestigd te ericasestraat 71, 7887 GB Erica, KvK: 51910608.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en he t gebruik is strikt persoonlijk. Zult deze website alsook nog de gevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, polieke of publicitaire doeleinden, dan we voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, ,commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet intellectuele eigendoms rechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zondr voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet op de hoogte is gesteld mag de beheerder 5 jaar na dato de kosten claimen die zijn gegenereerd doormiddel van de content. Indien de beheerder niet naar die periode actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – het beheer van de website

Voor het geode beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

*de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot    de gehele of een gedeelte van de website.

*alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

                *de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u de verbinding zoekt met de website is eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en u gegevens te beschermen tegen onder ander virus, malware, spyware of degelijke aanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die op internet raadpleegt

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

*van wege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.

*vanwege het schenden van de, voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u verhalen.

Artikel 6 – het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Alwetech. Onder persoon gegevens worden verstaan : alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar word beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect aan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatie nummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologisch, genetisch, psychisch, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van de relaties met u en indien aan de orde voor het verweken van de bestellingen.

Artikel 7 – uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzag van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het rechtop gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met on op te nemen via info@alwetech.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden verzegeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op u verzoek, afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regel geving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoongevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepaling van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangegeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, indien u deze niet (meer)wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres : info@alwetech.nl

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt , dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van ieder daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel10 -bewaartermijn gegevens

De door beheerde van de website verzamelde gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald, tenzij door onvoorziene omstandigheden eerder gewist worden door defecten van de apparatuur waar de website is opgeslagen.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekst bestand dat bij bezoek van onze website geplaatst word op u harde schijf van u computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elke bezoek aan onze website als u als bezoeker kan worden herkend en sneller kan laden. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en inloggen(indien nodig)te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner onder in u scherm waarmee wij u informeren over het gebruik van cookies. Bij ver gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. U tostemming is geldig voor een periode van 13 maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

Functionele cookies: zoals sessie cookies voor het bijhouden van sessie informatie

Niet geanomiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina`s, en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatie voorziening beter afstemmen op de wensen en behoeftes van bezoekers van onze website.

Artikel 12 – beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van vestigingsplaat van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website kunt u zich richten tot: Johan van der werf, info@alwetech.nl, 0591-303768

© 2018 Alwetech